Betoniniai laiptai
Laiptų elementai
Tvoros
Aplinkotvarkos elementai
Sąramos
Kita produkcija
Betono apdirbimo įranga
Metalo apdirbimo įranga
Kita įranga ir įrankiai
Varikliai, vibratoriai ir cilindrai
Krano dalys

PRIVATUMO POLITIKA


 PRIVATUMO POLITIKA


Mes vertiname Jūsų privatumą ir siekiame užtikrinti, jog lankydamiesi mūsų parduotuvejė ir interneto svetainėje bei dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis jaustumėtės saugiai. Mums svarbus Jūsų pasitikėjimas, todėl įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens.duomenis. ............................................................................................
         Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei mūsų vidinę tvarką. Mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. ...................................

          Klientų duomenys tvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų mums, tad, jei nuspręsite to nedaryti, prekių pardavimo metų mes galėsime duoti čekį arba pagal poreikį sąskaitą faktūrą su Pirkėjo pozicija kaip „DIENOS PIRKĖJAS“. Visos prekių garantijos lieka tos pačios kaip ir kitiems pirkėjams. Mes gerbiame Jūsų norą neatskeisti asmens duomenis.

Naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).
         Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų paslaugomis.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų prekių ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote prekes ar naršote mūsų svetainėje. .................................
Mes renkame duomenis kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mumis, pavyzdžiui, perkate perkes arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją.

 

Kokiu tikslu renkame (tvarkome) asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:

- užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus,

- bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus,

- užtikrinti, kad Jūsų informacija būtų tiksli,

- susisiekti su Jumis, jei aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

 

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą per mūsų buhalterinę programą bei elektroninį puslaspį. Norėdami pateikti užklausą per elektroninį puslapį www.markuciumozaika.lt , yra prašoma nurodyti Jūsų vardą bei el. paštą. Jeigu to nepadarysite su Jūmis negalėsime susisekti.

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

- pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. paštas, kontaktiniai duomenys, adresas, telefono numeris, asmens kodas ar asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys;

- duomenys, kurie susiję su prekės teikimu, pavyzdžiui sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;

- duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis pvz., interneto vartotojo naudotas IP adresas, naršymo laikas ir kt.;

- kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;

- kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

UAB „Markučių mozaika“ asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą. Svetainėje užklausymo/užsakymo proceso metu sutikdami su elektroninės prekybos taisyklėmis, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.

 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „Markučių mozaika“ tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių.duomenų.judėjimo).
         UAB „MARKUČIŲ MOZAIKA“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis UAB „MARKUČIŲ MOZAIKA“įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „MARKUČIŲ MOZAIKA“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). ..................................................                                

           Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su UAB „MARKUČIŲ MOZAIKA“(arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu mes to prašome ir Jūs su tuo sutinkate). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas susisiekus el. paštu markuciumozaika@gmail.com ar telefonu +370  686 74601

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Jūsų duomenis saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su abipusiu bendradarbiavimu. ...............................................................
          Visi Jūsų asmens duomenys yra saugomi sistemoje tol kol galioja prekės garantinis laikotarpis, bet ne mažiau kaip 2 metus.


Kaip saugome Jūsų duomenis?

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu, atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. ...............................................
           Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.


Paslaugų teikėjai

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, dalinamės Jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti Jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą. Šiuo metu bendradarbiaujame su šiomis įmonėmis:

- Prekių gabenymo įmonės – UAB „Andentransport“ ar kitos, kurios naudoja jūsų asmens duomenis siekiant užtikrinti prekių pristatymą;

- SEB Bankas,  kuris suteikia galimybę iš mūsų įsigytas prekes apmokėti per internetinės bankininkystės sistemą. Jūsų duomenų ir mokėjimo saugumą užtikrina banko serveris, kuriame atliekate mokėjimą;

- Duomenų bazių su asmens duomenimis talpinimo paslauga Puslapiai.eu;

- Tiesioginės rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės Google Ireland Limited.

 

Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

Stengdamiesi įvykdyti savo teisinę prievolę, gavus prašymą, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

- gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;

- kreiptis į mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;

- kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

- nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „MARKUČIŲ MOZAIKA“arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

- bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

- turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.


Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į UAB „MARKUČIŲ MOZAIKA“ bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu markuciumozaika@gmail.com arba tel.: +370 686 74601. Nepavykus išspręsti klausimo su mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose. .......................................
           Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją, tobulinti savo svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims. Mūsų svetainėje yra naudojami šie slapukų tipai:

- vartotojo sesijos slapukai - sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę;

- ilgalaikiai slapukai - slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko;

- pirminiai slapukai - slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių;

- trečiųjų šalių slapukai - vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.


    Dabartinių metu visi mūsų slapukai paremti tik sesijinio prisijungimo principu, todėl jokie jūsų duomenis nėra išsaugojami tolimesnei analizei.

       Mūsų sveitainės naudojamus slapukus galite rasti čia.


Kaip nutraukti slapukų naudojimą?

Duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Įspėjame, jog slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo priegą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasekoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

-    Naršyklė Explorer

-     Naršyklė Chrome

-     Naršyklė Firefox

-      Naršyklė Safari

-     Naršyklė Opera


Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

-      funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį klientui.

-      paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainę. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, iš kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko jie praleidžia mūsų svetainėje.

-   naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.

-      tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. 

 

Nuorodos į kitus tinklapius

Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius už kurių turinio teisingumą ir atititikimą galiojantiems teisės aktams UAB „MARKUČIŲ MOZAIKA“ neatsako.

 

Sutikimas

Lankydamiesi mūsų parduotuveje bei svetainėjė Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate.

Užklausa
Kompetetingi atsakymai į Jums rūpimus klausimus
Klauskite »
Sukūrė: Puslapiai.eu